ປະເພດ Apple Spartan

Apple Spartan ລາຍລະອຽດຂອງແນວພັນ. ຄໍາແນະນໍາດ້ານການດູແລແລະທີ່ດິນ
Apple Spartan

Apple Spartan ລາຍລະອຽດຂອງແນວພັນ. ຄໍາແນະນໍາດ້ານການດູແລແລະທີ່ດິນ

ພວກເຮົາທຸກຄົນໄດ້ຍິນກ່ຽວກັບແອບເປີ້ນເຊັ່ນ Macintosh. ແນວພັນນີ້ແມ່ນມັກໂດຍນັກປັບປຸງພັນເປັນພື້ນຖານສໍາລັບການໄດ້ຮັບແນວພັນທີ່ດີໃຫມ່ຂອງຫມາກໂປມ. Spartan, ທີ່ພວກເຮົາຈະສົນທະນາກ່ຽວກັບມື້ນີ້, ແມ່ນຍັງມີຕົວຕົນຂອງມັນ. ຊະນິດທີ່ສອງທີ່ເລືອກສໍາລັບການຂ້າມແມ່ນ Yellow Newtown - ຍັງບໍ່ໄດ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກເລັກນ້ອຍໃນບັນດາຊາວສວນ.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
Apple Spartan

Apple Spartan ລາຍລະອຽດຂອງແນວພັນ. ຄໍາແນະນໍາດ້ານການດູແລແລະທີ່ດິນ

ພວກເຮົາທຸກຄົນໄດ້ຍິນກ່ຽວກັບແອບເປີ້ນເຊັ່ນ Macintosh. ແນວພັນນີ້ແມ່ນມັກໂດຍນັກປັບປຸງພັນເປັນພື້ນຖານສໍາລັບການໄດ້ຮັບແນວພັນທີ່ດີໃຫມ່ຂອງຫມາກໂປມ. Spartan, ທີ່ພວກເຮົາຈະສົນທະນາກ່ຽວກັບມື້ນີ້, ແມ່ນຍັງມີຕົວຕົນຂອງມັນ. ຊະນິດທີ່ສອງທີ່ເລືອກສໍາລັບການຂ້າມແມ່ນ Yellow Newtown - ຍັງບໍ່ໄດ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກເລັກນ້ອຍໃນບັນດາຊາວສວນ.
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ